Aplikimet/ Rishqyrtimi i pensionit, procedura dhe dokumentat që duhen dorëzuar


Pas marrjes së vendimit të caktimit të pensionit, përfituesi ka të drejtë të aplikojë për rishqyrtim pensioni për të dorëzuar dokumentacion shtesë, për një masë më të lartë përfitimi ose për zgjatjen e afatit të përfitimit për pensionet invalid, familjar dhe suplementar të parakohshëm. “Ky shërbim ju ofron mundësinë për të plotësuar një kërkesë online për rishqyrtimin e përfitimit tuaj (sipas ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar)”,-theksohet në portalin qeveritar e-albania. Për të pasur akses në këtë të fundit, të interesuarit duhet të regjistrohen si qytetar në portal dhe të plotësojnë formën përkatëse për këtë kërkesë, e cila do të hapet menjëherë pas klikimit të butonit “Përdor” në krah të këtij shërbimi. Më tej në portal bëhet me dije se numri i sigurimit plotësohet paraprakisht në momentin që aplikanti hyn në portal me kredencialet e tij përkatëse. “Me informacionin e numrit tuaj të sigurimit plotësohen automatikisht edhe të dhënat e tjera nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore. Ju duhet të plotësoni formularin sipas fushave. Numri dhe data e protokollit do plotësohet nga punonjësit tanë. Ju mund ta ruani formën si draft për të vazhduar në një moment tjetër ose mund ta dërgoni menjëherë për procesim në serverin e Institutit të Sigurimeve Shoqërore”,-nënvizon e-albania për të gjithë pensionistët që dëshirojnë të aplikojnë për rishqyrtim të masës së pensionit. Ndërkohë të gjithë aplikantët pasi të kenë përdorur këtë shërbim elektronik, duhet të paraqiten në zyrat e agjencive lokale për të dorëzuar dokumentacionin e kërkuar.


Dokumentet e nevojshme për rishqyrtim janë në varësi të objektit të rishqyrtimit. Por aplikantët duhet të kenë parasysh që të dorëzojnë një kopje të kartës së identitetit ose certifikatë personale; një certifikatë familjare; vërtetim për pagat pas vitit 1993; vërtetim nga arshiva e ISSH-së, DRSSH-së për vjetërsi në punë; vërtetim për kontributet si i vetëpunësuar në bujqësi; vërtetim për kohën e kryerjes së shërbimit ushtarak; vërtetim nga shkolla, kur fëmija është 18 vjeç – 25 vjeç; vërtetim nga Tatim Taksat për pjesëtarët që ka në ngarkim; si dhe një vërtetim nga Zyra e Punës si punëkërkues. Ndërkohë të interesuarit duhet të dorëzojnë edhe një fotokopje të kontratës me KESH-in; dëshminë e penalitetit për të përndjekurit politikë; vërtetim i kohës së vuajtjes së dënimit (të përndjekurit politikë); diplomën e shkollës së lartë; fletëdrejtimi për në KMCAP dhe fletëdaljet nga spitali; analiza mjekësore sipas diagnozës; vërtetim identiteti; aktverifikim; vendim gjykate; deklaratë individuale për punësim (e përvitshme) mod. 09; si dhe një deklaratë individuale që nuk është i punësuar (mod. 08). Gjithashtu, pensionistët duhet të paraqesin pranë zyrave përkatëse edhe: vërtetimin e pagës referuese modelar nr.02; vërtetim i pagës mesatare referuese modelar nr.03; vërtetim i viteve të shërbimit modelar nr.03; vërtetim për derdhje të kontributit suplementar nr.08; vërtetim page referuese të përfitimit shtetëror suplementar; vërtetim për periudhën e shërbimit në funksion apo detyrë; vërtetim për derdhje të kontributit suplementar; vërtetim i pagës referuese; si dhe një vërtetim për periudhën e shërbimit.

Hapat e procedurës

Për të përdorur shërbimin, duhet të regjistroheni si qytetar në portal dhe të plotësoni formën përkatëse për këtë kërkesë, e cila hapet menjëherë kur klikoni
butonin “Përdor” në krah të këtij shërbimi.
Numri juaj i sigurimit plotësohet paraprakisht në
momentin që ju hyni në portal me kredencialet tuaja.
Me informacionin e numrit tuaj të sigurimit
plotësohen automatikisht edhe të dhënat e tjera nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore.
Ju duhet të plotësoni formularin sipas fushave.
Numri dhe data e protokollit do plotësohet nga
punonjësit tanë.
Ju mund ta ruani formën si draft për të vazhduar në një moment tjetër ose mund ta dërgoni menjëherë për procesim në serverin e Institutit të Sigurimeve Shoqërore.

Dokumentet që mund të dorëzohen janë:

Kopje e kartës së identitetit ose certifikatë personale;
Certifikatë familjare;
Vërtetim për pagat pas vitit 1993;
Vërtetim nga arshiva e ISSH-së, DRSSH-së për vjetërsi në punë;
Vërtetim për kontributet si i vetëpunësuar në bujqësi;
Vërtetim për kohën e kryerjes së shërbimit ushtarak;
Vërtetim nga shkolla, kur fëmija është 18 vjeç – 25 vjeç;
Vërtetim nga Tatim Taksat për pjesëtarët që ka në ngarkim;
Vërtetim nga Zyra e Punës si punëkërkues;
Fotokopje të kontratës me KESH-in;
Dëshmi penaliteti për të përndjekurit politikë;
Vërtetim i kohës së vuajtjes së dënimit (të përndjekurit politikë);
Diplomën e shkollës së lartë;
Fletëdrejtimi për në KMCAP dhe fletëdaljet nga spitali;
Analiza mjekësore sipas diagnozës;
Vërtetim identiteti;
Aktverifikim
Vendim gjykate;
Deklaratë individuale për punësim (e përvitshme) mod. 09;
Deklaratë individuale që nuk jam i punësuar (mod. 08);
Vërtetim i pagës referuese modelar nr.02;
Vërtetim i pagës mesatare referuese modelar nr.03;
Vërtetim i viteve të shërbimit modelar nr.03;
Vërtetim për derdhje të kontributit suplementar nr.08;
Vërtetim page referuese të përfitimit shtetëror suplementar;
Vërtetim për periudhën e shërbimit në funksion apo detyrë;
Vërtetim për derdhje të kontributit suplementar;
Vërtetim i pagës referuese;
Vërtetim për periudhën e shërbimit;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *