Skema  e re për pensionet, mbulim i plotë i popullsisë dhe reduktim i deficitit

Plani për ndihmën ekonomike, strehimin dhe trajtimin e personave më aftësi të kufizuar

Përparësitë kryesore të qeverisë të parashikuara në  Strategjinë e Mbrojtjes Sociale dhe Dokumentin Politik të Përfshirjes Sociale përfshijnë objektivat e

reduktimit të varfërisë, monitorimit të politikave ndërsektoriale të përfshirjes zbatimin e reformave në fushën e mosdiskriminit dhe krijimin e sistemit të mbrojtjes sociale.

Ndihma ekonomike

Reduktimi dhe lehtësimi i varfërisë parashikohet të arrihet nëpërmjet reformimit të skemës së Ndihmës Ekonomike, duke forcuar funksionimin

dhe transparencën e saj dhe duke reduktuar subjektivizmin, me qëllim të një përfshirje sociale më të mirë dhe një targetim më të mirë të familjeve në nevojë, me fokus te fëmijët dhe të shkuarit deri në fund të përgjigjes komunitare dhe veprimet për zhvillimin adekuatë të shërbimeve rinore komunitare.

Në dhjetor 2016, Këshilli i Ministrave miratoi kriteret, procedurat, dokumentacionin dhe shumën e ndihmës ekonomike për të ofruar më

shumë autonomi për njësitë e qeverisjes vendore.

Përdorimi i Sistemit Informativ të Menaxhimit për përfituesit me aftësi të kufizuara tashmë është miratuar dhe është në fazën pilot të implementimit.

Procesi i kalimit nga institucional në komunitar për kujdesin për grupet vulnerabël është duke u pilotuar në Durrës, Shkodër dhe Sarandë.

Reforma e pensioneve

Kjo reformë  do të vazhdojë të zbatohet për të synuar rritjen e qëndrueshmërisë financiare të skemës përmes rritjes së të ardhurave nga kontributet, për të çuar në një mbulim të plotë të popullsisë me elemente të sigurimit social dhe përfitim të vazhdueshëm të rritjes nga kjo skemë.

Reforma e pensioneve garanton, përfitime të një niveli normal duke sjellë një

përmirësim të ndjeshëm në shkallën e zëvendësimit në krahasim me skemën aktuale. Zbatimi i reformës do të çojë në një reduktim më të shpejtë të deficitit të skemës së pensioneve, përmirësimin e gjendjes financiare të skemës dhe uljen e subvencioneve nga buxheti i shtetit.

Një rezultat i prekshëm i reformës është fakti se përfitimet janë rritur ndjeshëm, përkatësisht pensioni maksimal i moshës i llogaritur sipas formulës së re, është rritur në rreth 37,000 lekë nga 24,000 lekë në vitin 2014. Obligimi ligjor për indeksimin e pensioneve është zbatuar në shkalla prej 1.4%, sipas inflacionit vjetor, në vitin 2015, për rreth 600,000 pensionistë. Gjatë vitit 2015 pensionet janë rritur për 6600 veteranë të luftës në masën 15.6%; gjatë vitit 2016 pensionet dhe përfitimet e tjera u rritën me 1.6% për 635.000

Strehimi

Strategjia e Strehimit Social përfshin objektiva për të zhvilluar kapacitetet e pushtetit vendor për të trajtuar në mënyrë efektive banesat sociale, për të përmirësuar kuadrin ligjor dhe institucional për rritjen e aksesit ndaj strehimit në 50% të familjeve të pafavorizuara dhe rritjen e numrit të familjeve të

pranueshme për 20%. Gjithashtu, zgjerimi i alternativave të strehimit përmes programeve që targetojnë familjet me të ardhura të ulëta dhe të mesme, dhe kryesisht ato në disavantazh me 30%.

Këshilli i Ministrave miratoi një projekt ligj të plotësuar për strehimin social në prill 2017. Megjithatë, ky projekt u tërhoq pas ristrukturimit të qeverisë pas zgjedhjeve në qershor të vitit 2017, dhe ende nuk është Miratuar Kuadri i politikave”.

Personat me aftësi të kufizuara

Përmirësimi i cilësisë së jetës së personave me aftësi të kufizuara duke prezantuar një sistem integrimi të shërbimeve, që kombinon shërbimet e

kujdesit social me pagesat në para në dorë, në kuadër të një pakete të integruar të shërbimeve për personat me aftësi të kufizuara deri në vitin 2020.

Strategjia për Personat me Aftësi të Kufizuara përfshin prioritet objektivat për nxitjen e përfshirjes së personave me aftësi të kufizuara në shoqëri, parandalimin e diskriminimit dhe eliminimin e pengesave për qasje në shërbime dhe të drejta, duke rritur pjesëmarrjen në tregun e punës të personave me aftësi të kufizuara dhe duke përmirësuar cilësinë e jetës së personave me aftësi të kufizuar duke ofruar shërbime/përfitime të arritshme, të përballueshme, të orientuara nga klientët dhe të bazuara në komunitet.

Përfshirjen më të mirë sociale të komuniteteve rome dhe egjiptiane përmes integrimit të tyre në tregun e punës nëpërmjet VET dhe programeve aktive të punësimit, nxitjen e sipërmarrjes (sociale) dhe vetëpunësimit të romëve dhe egjiptianëve dhe ngritjen e kapaciteteve të stafit të sistemit të NES dhe VET për integrimin e Romëve dhe Egjiptianëve në tregun e punës.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *