Përse plaket Njeriu?! – Prof.dr. Hazbi M.Shehu

Prof.dr. Hazbi M.Shehu

Rinia shpreh gjallërinë,dinamikën dhe bukurinë e jetës njerëzore.

Të rinjtë kurr nuk mendojnë;se një ditë do të plaken?!

Vetëm,kur nisin ngacmimet,që shkaktojnë dhimbje trupore; qenia njerëzore fillon të mendoi  plakjen; bile dhe për vdekjen?!

Njeriu është trup material;ose më saktë qenie e gjallë.

Në vitin1911 Albert Ajnshtajni botoi nje studim;ku vinte në dukje,se:Ekziston nje forcë reale,e cila u jep të gjithë trupave të njejtin nxitim.Kjo është forca e rëndesës[Ajnshtajn faqe 100;libri i Filip Frankut].

Ai arriti në përfundimin se: Ecuria e nje rreze drite në prani të fushës së rëndesës pêson nje farë  shmangie; vlera e sëcilës si rrjedhoj i shpejtësis së jashtëzakonshme të dritës konsiderohet e papërfillëshme.

Në 6 Nëntor 1919 shoqëria e astronomëve të mbretëris së bashkuar;në nje sesion shkencor njoftoi zyrtarisht bilancin e ekspeditave të kryera në Brazil dhe në Afrikën Perendimore se:Rrezet e dritës ishin shmangur nga trajektorja drejtëvizore e tyre dhe jane përkulur në drejtim të Diellit;si rrjedhim i veprimit të fushës të rëndesës së tij;siç ishte parashikuar nga Ajnshtajni në teorinë e tij të rëndesës.Vlera e këndit të shmangies e matur ishte 1.64 sec.; e përafërt me vlerën e përllogaritur nga Ajnshtajni 1.75 sec.

Si përfundim u provua pesha e dritës dhe lakushmëria e hapsirës.

Procesi i vërtetimit të teoris së Ajnshtajnit u krye sipas fotografimit të yjeve të fiksuar afër Diellit gjatë eklipsit të plotë të tij.

Pikërisht është veprimi tërheqës i fushave të gravitacionit[rëndesës] të trupave qiellorë ,që ata qëndrojne të ekujlibruar në Univers. Vetëm kur nje yllë humb në peshë për shkak të proçesit të vetëlëvizjes në brendësi të tij,do të ndryshoi vlera e fushës së gravitacionit[rëndesës] dhe do të ndodhë prishja e ekujlibrit midis trupave qiellorë. Vendosja e nje ekujlibri të ri në hapsirën e gjithësis midis yjeve lidhet me pozicionet e rinj të tyre.

Ligjet e natyrës veprojnë dhe  në planetin tone.Si rrjedhim fusha e gravitacionit[rëndesës] të tokës tonë ndikon mbi të gjithë trupat materiale[të ngurtë,etj.] dhe vecanërisht tek qeniet e gjalla,që ndodhen mbi sipërfaqen e tokës .

Fusha e rëndesës të planetit tonë shkakton ngjeshjen apo tkurrjen e organeve të qenieve të gjalla; dhe si pasoj do të ndodhë zvogëlimi apo dobësimi i lëvizjeve të çdo organi.Ky dobësim i lëvizjeve të organeve zvogëlon aktivitetin fillestar dhe fillon gradualisht ngrirja dhe ngurosja e tyre.Kështu me kalimin e kohës organet e qenieve të gjalla dalin jashtëpërdorimit të funksioneve të tyre dhe kalojnë në plakje.

Duhet theksuar se truri i qenieve të gjalla[vecanerisht i njeriut]ndodhet gjithmon në lëvizje ,sepse mendja punon ditë dhe natë[enderrat],prandaj veprimi i fushës së gravitacionit të tokës mbi trurin është relativisht i dobët.

Mbi trupat materiale,sidomos tek qeniet e gjalla vepron dhe faktori i jashtëm[nxehtësia,të ftohtit,shiu,era,etj.],por këto nuk shkaktojnë plakje.Ato shkatërrojnë dhe coptojnë trupat materiale ,vecanërisht qeniet e gjalla.

Tjetër faktor dëmtues i rrezikshëm është vet njeriu.Ai godet,jo vetëm fizikisht trupat materiale,por dëmton vecanërisht trurin; duke i shkaktuar sëmundje të rreziksëhme,që lidhen me ndjenjat njerëzore.

Vetëlëvizja në brendësi të qenieve të gjalla është forca kryesore,që i kundervihet veprimit të gravitacionit të tokës tonë.Ajo varet :

-Nga trashëgimeria prindërore,e cila shprehet në mënyre të dukëshme në moshën e rinisë;duke e ulur veprimin e forcës të fushës së gravitacionit.

-Mas e nevojshme ,bile e detyrueshme është sigurimi i ushqimit të përshtatshem,të bollshëm dhe cilësor.

-Faktor tjetër ,që zvogëlon ose dobëson veprimin e gravitacionit është aftësia lëvizëse e qenieve të gjalla.

Jetesa e qenieve të gjalla në pikat më të largëta[vendet malore]nga qendra e fushës të gravitacionit dobëson ose zvogëlon veprimin e kësaj force mbi ato.

Qeniet e gjalla nuk mund të shkëputen nga toka pa paisje speciale[p.sh.anije kozmike] .Shpendët  shkëputen përkohësisht nga sipërfaqja e tokës,si pasoj e mekanizmave[krahëve] dhe peshës tyre relativisht të lehtë.

Vetëlëvizja e brendëshme e çdo trupi qiellor kërkon ta shkatërroi,copëtoi dhe ta transformoi ate.Vetëlëvizja e brendëshme e planetit tonë shprehet me anë të vullkaneve,tërmetëve,etj.;duke krijuar dizekujliberin e saj.Forca e gravitacionit tërheq yjet e coptuar nga forca vetëlëvizëse e brendëshme të tyre; duke i bashkuar dhe formuar nje ekujliber të ri në Univers.

Fusha e gravitacionit është e vetmja forcë apo fuqi kryesore,që vendos ekujlibër për të gjithë trupat qiellorë të Gjithësisë[Universit].Pikërisht,kjo është fuqia e mbinatyrëshme,që vendos mbi gjithshka në hapësirën e gjithësisë.

Në nje largësi të caktuar  nga sipërfaqja e tokës tone ekziston nje zonë apo brez përqark globit tokësor,ku veprimi i fushës së gravitacionit të tokës ka vleren zero.Ky quhet brezi neutral.Në këtë zonë qeniet e gjalla nuk plaken nga veprimi i fushave të gravitacioni të tokës dhe të të gjithë sistemit Diellor,por dëmtohen dhe shkatërrohen nga forcat e jashtme[të nxehtit,të ftohtit,etj.] dhe nga vetë njeriu.

 

Përfundime

 

Sipas teoris të Ajnshtajnit: Rrezet e dritës kur kalojnë brenda fushës të gravitacionit të Diellit pësojnë  shmangie nga trajektoria drejtëvizore e tyre dhe përkulen në drejtim të Diellit.

Kjo llogaritje e tij u vertetua në vitin1919;nga ekspeditat e shoqëris astronomike të mbreteris së bashkuar,që u kryen në Brazil dhe Afrikën perendimore.

Si rrjedim u vertetua pesha e dritës dhe lakushmëria e hapsirës.

Veprimi tërheqës i fushave të gravitacionit të trupave qiellorë në Univers është fuqia e mbinatyrëshme,që i detyron ata të qëndrojnë në ekujliber.

Këtyre ligjeve i nënështrohet dhe planeti yne.

Sipasoj fusha e gravitacionit të tokës  ndikon mbi të gjithë trupat materiale dhe qeniet e gjalla,që ndodhen mbi sipërfaqen e saj.

Fusha e rëndesës të tokës shkakton tkurrjen e organeve të qenieve të gjalla dhe si rrjedhim ndodhë zvogëlimi i lëvizjeve  të tyre.

Dobësimi i lëvizjeve të organeve sjellë zvogëlimin e aktivitetit fillestar dhe fillon gradualisht  ngrirja dhe ngurrosja .Kështu me kalimin e kohës këto organe plaken dhe dalin jashtëfunksionimit të tyre.

Meqenëse truri i qenieve të gjalla është gjithmon në lëvizje ditë dhe natë[ ëndërrat];ashtu si rrezet e dritës;veprimi i fushës së gravitacionit të tokës mbi te është relativisht i dobët.

Faktorë të tjerë, që veprojnë mbi trupat materiale jane:Klima[nxehtësia,të ftohtit,shiu,era,etj.]dhe vet njeriu.

Këta faktorë shkaktojnë dëmtimin,coptimin dhe shkatërrimin e tyre,por jo plakjen.

Faktori i vetem, që shkakton plakjen e qenieve të gjalla është forca e gravitacionit të planetit tonë.

Vetëlëvizja e brendëshme e lidhur me trashëgimrine prindërore,sigurimi i ushqimit të përshtatshëm,të bollshëm e cilësor,lëvizja e vazhdueshme dhe jetesa në vendet malore i kundervihen plakjes,që shkakton fusha e gravitacionit të tokës tonë.

Duke u larguar nga sipërfaqja e tokës në nje distancë të caktuar rreth globit tokësor;ekziston nje zonë apo brez ,ku vlera e fushës të gravitacionit të planetit tonë është zero.Në këtë zonë qeniet e gjalla nuk ndjejnë veprimin e gravitacionit të tokës.

 

Literatura:

1]Albert Ajnshtajn   Autor Filip Frank

2]Earth Science      Autor Alan D. Sills

3]Spooky action at disdance.      Autor George Musser 2015 New York

Etj.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *