Kreditë e këqija, në fund të shtatorit, shënuan nivelin më të ulët të tyre në 6 vitet e fundit me 14.7% të totalit, sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë. Ky nivel duket se erdhi falë zbatimit të planit të masave që ka nisur prej kohësh dhe mes të tjerave përfshiu fshirjen e një shume të konsiderueshme të këtyre kredive rreth 300 milionë euro nga bilancet e bankave, që nga viti 2015.

Fondi Monetar Ndërkombëtar, në raportin e fundit për parashikimin ekonomik rajonal të titulluar “Europa prek hapat e saj”, publikuar ditën e sotme, është ndalur pikërisht në strategjinë që kanë ndjekur dy vende, Shqipëria dhe Serbia, për zgjidhjen e problemit të kredive të këqija duke përcaktuar ecurinë fazë pas faze dhe efektet pozitive dhe negative në zinxhirin e zbatimit.

Strategjitë e zgjedhura për uljen e kredive me probleme

“Të përballura me nivele të larta të kredive të këqija, Shqipëria dhe Serbia kanë hartuar strategji për të ndjekur problemin që ka një natyrë shumëdimensionale. E nisur në pjesën e dytë të vitit 2015, strategjia mbulon pjesën e mbikëqyrjes bankare, çështjet e taksave, procedurat e gjykatave, e një sërë aspektesh të tjera.

Secila nga këto strategji kërkon trajtim të përbashkët që koordinon bankat qendrore, ministrinë e Financave, autoritetet e taksave dhe të sistemit gjyqësor. Strategjitë përfshijnë një fazë fshirjeje për të reduktuar kreditë me probleme, si dhe një fazë reformash strukturore për të parandaluar rritjen e mëtejshme të kredive të këqija, çka mund të pengojë zgjidhjen e problemit”, thuhet në raportin e FMN.

Në të dyja rastet, sipas raportit, faza e parë është fokusuar tek politikat e fshirjes që ka ndihmuar në uljen e nivelit të kredive me probleme. Më herët, fshirja kundërshtohej nga bankat për shkak të provigjoneve të pamjaftueshme, objektivave të kredisë të vendosura nga grupet bankare mëmë, si dhe çështjet e taksave. Sipas Fondit, gjatë 2015-2016 fshirjet arritën rreth 6% të totalit të kredive në Shqipëri dhe më shumë se 3% në Serbi.

“Ndërkohë që fshirjet ulën nivelet e kredive me probleme, proceset e ngadalta të zbatimit të vendimeve të gjykatave dhe kthimi i ulët nga kolaterali mbeten probleme me ndikim negativ. Kreditë e këqija janë hequr nga bilancet duke dhënë incentiva për rinegocim të shitjeve”, pohon raporti.

 

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here