Si do të ndahen paratë e buxhetit 2018 për 61 bashkitë e vendit

 

Gjatë vitit 2018, njësitë e pushtetit vendor pritet të administrojnë më shumë fonde. Për vitin 2018, bashkitë do të përfitojnë edhe nga ndarja e të ardhurave nga Tatimi mbi të Ardhurat Personale.

“Në funksion të këtij objektivi transferta e pakushtëzuar së bashku me taksat e veta dhe të ndara do jetë rreth 3 miliardë lekë më e lartë se ajo e vitit 2017 dhe do shkojë tërësisht në rritjen e portofolit të investimeve publike vendore dhe shlyerjen e detyrimeve të prapambetura për njësitë e vetëqeverisjes vendore. Përmes kësaj rritje do të synohet forcimi i decentralizimit fiskal, konsolidimi fiskal dhe financiar dhe orjentimi i qeverisjes vendore brenda një kuadri të qartë qëndrueshmërie dhe zhvillimor” shkruhet në relacionin e projektbuxhetit 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *